Ons Programma 2019 - 2024

Lokaal duurzaam samenwerken in zorgzame buurten

Hoe CD&V Zemst het Bruto Gemeentelijk Geluk nog wil laten toenemen.

Dankzij een doordacht en spaarzaam beleid staat onze gemeente Zemst er financieel veel beter voor dan andere gemeenten. We verhogen de belastingen de volgende beleidsperiode dan ook niet.

We willen de bevoegdheden tussen de schepenen logischer verdelen dan nu het geval is. Bevoegdheden die bij elkaar horen (bijvoorbeeld trage wegen en mobiliteit) horen best bij één schepen thuis zodat hij een integraler beleid kan uitstippelen.

Zemst heeft niet meteen nood aan een fusie met andere gemeenten. Ook de politiezone KASTZE heeft geen nood aan opschaling.

De samenwerking via intercommunales en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt kritisch geëvalueerd. Samenwerkingsverbanden moeten een concreet nut en schaalvoordelen opleveren. Het aantal politieke mandaten wordt beperkt. Zitpenningen worden hoogstens uitgekeerd als er sprake is van verantwoordelijke en arbeidsintensieve functies (loon naar werk).

Wist-je-dat…

… het gemeentebestuur een AGB (autonoom gemeentebedrijf [1]) oprichtte voor de werking van Gemeenschapscentrum De Melkerij? De schepenen en raadsleden die daarin zetelen, krijgen geen zitpenning.

[1]Een autonoom gemeentebedrijf is een rechtspersoon die een gemeente kan oprichten om bepaalde taken verzelfstandigd uit te voeren. Het is dus een dochteronderneming van de stichtende gemeente.

We moeten meer druk uitoefenen om een voorpost van de brandweerzone West-Brabant in Zemst in te planten. Er is immers sprake van een verhuis van de brandweerkazerne in Vilvoorde waardoor de gemiddelde aanrijtijd naar Zemst zou verhogen.

Iedereen op 5 minuten wandelen van het groen en de rust

Elke Zemstenaar moet nu hooguit 5 minuten wandelen voor hij of zij kan genieten van het groen en de rust. Dat principe moet blijven gelden, ook voor toekomstige woningen en bewoners.

Zemst moet, na de Vlaamse betonstop en de Zemstse betonstop avant la lettre (bevriezing van woonzones) nog resoluter de kaart trekken van een maximale bescherming en instandhouding van de open ruimte. Dat kan door herbestemming of planologische (of zakenrechtelijke) ruilingen van woonuitbreidingsgebieden en zelfs woonzones die na een evenwichtige evaluatie over alle deelgemeentes, definitief het statuut van open ruimte kunnen krijgen. CD&V Zemst wil daarbij de eigendomsrechten van andere overheden en eigenaars niet on-proportioneel in het gedrang brengen.

Concreet:

 • Het vrijwaren van beter niet te bebouwen woonzones en woonreservegebieden, mits de rechten van de eigenaars niet ontzien worden. Maar 15% van de totale oppervlakte van onze gemeente is bebouwd (of mag bebouwd worden). Sommige van die nog te bebouwen zones zijn slecht gelegen (te ver van de andere woningen, in de open ruimte die we “open” willen houden). Je kan zo’n woonzones dan ruilen, maar in totaal moet die bestaande 15% dezelfde blijven. Voor woonreserve- en recreatiegebieden die ruimtelijk slecht gelegen zijn, werken we dan ook best aan bestemmingsruilingen met andere locaties in de gemeente. Door het actieve maar doordachte grondaankoopbeleid van de afgelopen decennia zijn de gemeente en het OCMW eigenaar van verschillende gronden en panden. Waar nodig kunnen we de komende jaren dan ook verkopen. Bijvoorbeeld niet strategisch gelegen landbouwgronden, woningen die niet in het sociaal verhuurbeleid passen, enzovoort.
 • Het aanbieden van nieuwe woonvormen. Gezinsverdunning, vergrijzing en het aandeel alleenwonenden zetten zich verder. Hieruit groeit de nood naar kleinschalig betaalbaar wonen, meergezinswoningen (studio’s en appartementen, maar geen hoogbouw) en alternatieve woonvormen zoals woonerfwonen, co-housing, zorgwonen (kangoeroewonen), instapwoningen voor jongeren, ecologisch verantwoord wonen, enzovoort. We maken een nieuwe stedenbouwkundige verordening waarin kleinere, betaalbare kavels worden gecreëerd, meer verdichting wordt mogelijk gemaakt, kleinere (achter)tuinen worden mogelijk gemaakt, enzovoort.  In deze nieuwe verordening wordt een evenwicht gezocht tussen regeltjes en een soepel maar eerlijk beleid. Er worden perimeters afgebakend om verstedelijking te vermijden.

Daarnaast zullen we ook het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Restpercelen afwerken (als er voldoende locaties zijn waar de open ruimte niet wordt aangetast), en een aangepast RUP Felix Cottage Club (om kleinschalig wonen mogelijk te maken op de vroegere camping in Elewijt, in combinatie met de nodige begeleiding vanuit het Sociaal Huis).

Een nieuw zwembad

Na de toch nog onverwachtse sluiting van het “Bloso”-zwembad door Sport Vlaanderen, wat de gemeente pas te weten is  gekomen in mei en waar geen betaalbare oplossing voor is door oplapwerk, hebben we een oplossing gevonden voor het schoolzwemmen voor de komende jaren in het zwembad aan de Geerdegemvaart in Mechelen.

De grote uitdaging is natuurlijk een nieuw zwembad bouwen in Hofstade. Daar gaan we voor, maar dat is niet op 1-2-3 geregeld en is een enorme investering. Met tien of vijftien miljoen euro kom je niet toe.  Het gaat om een bedrag dat de gemeente niet alleen kan dragen. CD&V Zemst is, eventueel samen met enkele andere gemeenten uit de regio, alleszins bereid tot een partnership als Sport Vlaanderen en de zwemsportfederatie, liefst zo vlug mogelijk, een nieuw overdekt zwembad in het domein van Hofstade bouwen. De gemeente wil daarbij een flinke duit in het zakje doen. Een oplossing voor het beschermd monument (oud zwembad in het domein) is er al. Zemst heeft nood aan bekwame bestuurders die dit proces in goede banen leiden.

Zes landelijke dorpskernen

In de zes dorpskernen investeren we in sociale ontmoetingsplekken en trage verbindingen ertussen (met speeltuigen, zitbanken, enzovoort), en niet puur in extra parkeerplaatsen.

Volgende dorpskernen worden als volgt verder afgewerkt:

 • Elewijt: een studie loopt momenteel. De terreinen van de oude gemeenteschool (Molenveld) zaaien we in, in afwachting van een nieuwe bestemming. Op die manier kunnen ze gebruikt worden door de school, verenigingen en inwoners (bijvoorbeeld gezamenlijke communiefeesten, buurtfeesten, enzovoort). We gaan ook actief op zoek naar een nieuwe eigenaar en bestemming voor het Rubenskasteel.
 • Zemst-Laar: we gaan voor een andere toegang voor basisschool De Pimpernel langs SK Laar (met een nieuwe autovrije “schoolstraat” in de hele Kerremansheide; de autoparking en -toegang blijft langs de Spiltstraat. Zij leggen het laatste stuk naar de nieuwe toegang te voet af). We zorgen ook voor een aanbouw in de Spiltstraat tegen de bakkerij.
 • Zemst-centrum: we starten zo snel mogelijk een studie op voor de versleten sporthal.
 • Hofstade: heraanleg van de kerkomgeving.
 • Eppegem: uitvoering van het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan.

We maken een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan [1]) op voor Hofstade (reeds opgestart), Elewijt en Zemst-centrum. De RUP’s voor Weerde, Zemst-Laar en Eppegem werden de afgelopen jaren al afgewerkt.

[1] Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast welke bestemming ze hebben en activiteiten er mogen plaatsvinden, enzovoort.

Klaar om bijkomende bedrijvenzones te ontwikkelen indien nodig

De meeste bedrijvenzones in Zemst zijn volledig ingevuld. De trends op Vlaams niveau tonen een toenemende vraag naar kleine bedrijfskavels. In een minimaal scenario wordt volgens een studie uit 2016 de bijkomende behoefte voor lokale bedrijvigheid in Zemst geraamd op 5,7 ha. De reserve-gebieden daarvoor zijn gekend en kunnen ontwikkeld worden indien de vraag daarnaar voldoende hoog is. Dat is op dit moment echter nog niet het geval.

We blijven alvast de groei van de lokale economie ondersteunen en faciliteren. Dit door events en faciliteiten te bieden die de verwevenheid en verbondenheid met de Zemstse klant bevorderen (bijvoorbeeld “Wie Zemst die vindt”, netwerkevents, kerstverlichting, soepel vergunningenbeleid, mobiliteitsbeleid, vlotte service door de gemeendiensten, enzovoort).

We zijn voorstander van meer samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio om (partij-overschrijdend) standpunten in te nemen voor de economische ontwikkeling van onze regio.

We blijven ijveren voor een optimale ontsluiting van de bedrijvenzones in Zemst en in de regio.

We stimuleren bedrijven om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.

Samen met de omliggende gemeenten zoeken we een oplossing voor het parkeerprobleem van vrachtwagens.

Zemst heeft alle bedrijfsbelastingen afgeschaft de afgelopen twee decennia. Dat moet zo blijven.

We optimaliseren de (digitale) dienstverlening naar bedrijven toe.

Meer sociale woningen dan andere gemeenten

De gemeente heeft al een ruim aanbod aan sociale koop- en huurwoningen. De  investeringen drastisch opdrijven hoeft dan ook niet. Door innovatieve en duurzame projecten, in samenwerking met privé-partners en bovengemeentelijke subsidiestelsels, bereiken we tegen 2025 gemakkelijk het BSO (bindend sociaal objectief[1]).

[1] Tegen 2025 moet elke gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale woningen realiseren.

Wist-je-dat …

… Zemst goed op schema zit voor dat BSO? Als alle toekomstplannen uitgevoerd geraken, komen we slechts 4 huurwoningen tekort om hieraan te voldoen. Momenteel zijn er 8 in de Heidestraat (Weerde) en 12 in de Vekestraat (Elewijt) in opbouw. De komende jaren komen daar zeker nog bij: 12 in de Kerselarenweg (Weerde), 16 in de Hertevoetweg (Weerde), 20 in de Laremolenweg (Zemst-Laar), 4 in de Beekstraat (Eppegem) en 9 in de Felix Cottage Club (Elewijt).

 

We bouwen een klein gemeenschappelijk zaaltje voor Felix Cottage Club in Elewijt indien ze voldoende vrijwilligers kunnen garanderen  voor de uitbating ervan.

Niet meteen nood aan een nieuw gemeentehuis en OCMW-woonzorgcentrum, maar …

Het gemeentehuis werd gebouwd in de jaren ‘80 en werd recent verbouwd, maar op de langere termijn moet de nood worden onderzocht van één groot administratief centrum (i.p.v. het OCMW aan de Hoogstraat en het gemeentehuis aan De Griet). We starten desgevallend een studie naar de beste locatie en gebouw daartoe.

Het OCMW-woonzorgcentrum werd gebouwd in 1994. We willen dit uitbreiden en duurzaam vernieuwen. Met extra plaatsen voor dagopvang voor senioren met dementie, en eventueel zelfs inclusieve kinderopvang in deze dagcentra.

Minder naar het gemeentehuis

De gemeente moet inzetten op modernisering van de communicatie en digitalisering. Een persoonlijk contact met de burger blijft belangrijk, maar de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart moet ook via je computer, tablet of smartphone kunnen.

Toerist in eigen gemeente

We moeten vooral de inwoners van Zemst hun eigen toeristisch pareltjes leren kennen. De “trage” recreatieve routes erlangs en ernaartoe moeten nog meer gepromoot worden.

Alle inwoners zijn evenzeer Zemstenaar

We blijven inzetten op een actief en positief integratiebeleid. Een rustige aangroei van de diversiteit in Zemst is een opportuniteit, geen bedreiging. Inwijkelingen, mensen van allochtone origine of anderstaligen moeten zich vooral welkom en thuis voelen in Zemst.  Zemst schuwt poralisering en alle inwoners van Zemst zijn evenveel Zemstenaar, ongeacht hun religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, enzovoort.

We blijven onze verantwoordelijkheid nemen in de opvang van nieuwkomers.

Terzelfdertijd willen we onze Vlaamse identiteit behouden.

We behouden ook een open kijk op de wereld; dit komt bijvoorbeeld tot uiting in onze samenwerking met Spermezeu (Roemenië) en Sokone (Senegal), klimaat- en vredesengagementen, enzovoort.

Gezond Zemst

Zemst heeft haar eigen gezondheidsbeleid. Niet alleen via sensibilisatie maar ook via concrete maatregelen moeten we de gezondheid van onze burgers hoog in het vaandel voeren.

Straffen indien nodig

De gemeente en de politiezone moeten nog harder inzetten op voorkomen en bestrijden van onveiligheid, met prioritair oog voor verkeersveiligheid, fietsdiefstallen en inbraken in woningen en voertuigen. Dat mag geld kosten (personeelsinzet, inzet moderne instrumenten zoals trajectcontroles, intelligente camera’s, enzovoort).

De goedwerkende BIN’s (Buurt Informatie Netwerken[1]) in onze vijf deelgemeenten leveren prima preventief werk op dit vlak en hun vrijwilligers willen we zeker blijven ondersteunen. Waar nodig worden de banden, informatie-uitwisseling en sensibilisatie van de burgers versterkt.

Onze politiezone KASTZE sluit de komende jaren best extra samenwerkingsovereenkomsten met andere politiezones om kosten en expertise te delen rond interne controle, slachtofferhulp, verkeershandhaving, logistiek, financiën, personeelsbeheer, opleidingen, enzovoort.

Ze moet blijven inzetten op de zoektocht naar getalenteerde en gemotiveerde medewerkers.

Ook de samenwerking tussen het Sociaal Huis (ex-OCMW) en het sociaal politieteam wordt opgedreven.

De werkomgeving van de politie wordt aangepast aan de recente strengere veiligheids- en verhooreisen.

De aanpak van verkeersveiligheid en woninginbraken blijven een topprioriteit. Na een daling van meer dan 30% verkeersongevallen met gewonden en van woninginbraken de afgelopen vier jaar gaan we deze dalende tendens proberen te bestendigen.

[1] Een buurtinformatienetwerk is een vorm van samenwerking tussen inwoners van een bepaalde buurt of wijk en de lokale politie. Informatie-uitwisseling staat centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken.

Een actiever renovatiebeleid

We willen ons gemeentelijk steentje bijdragen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

Over 6 jaar willen we dan ook nog veel meer inwoners overtuigen om hun woning duurzaam te renoveren.  We doen dat o.a. door: actiever te adviseren op maat (i.p.v. vraag-gestuurd te werken via ons Woonloket alleen), groepsaankopen en meer laagdrempelige en duidelijke renovatiepremies.

Een menswaardig leegstandsbeleid

De gemeente moet een actiever leegstandsbeleid voeren. Leegstaande woningen en panden kunnen onze gemeente immers een verwaarloosde indruk geven. Daarachter gaat echter vaak veel miserie schuil (echtscheidingen, faillissementen, enzovoort). Om daaraan tegemoet te komen, willen we een leegstandbelasting invoeren die pas na 2 jaar geïnd wordt. Gedurende die 2 jaar worden de eigenaar actief begeleid door de gemeente in hun zoektocht naar oplossingen.

De fiets voorop

We investeren dus niet in alle vervoersmogelijkheden tegelijkertijd, maar wel eerst (en het meest) in stappers en trappers (fietsers). We verhogen dan ook het jaarlijkse budget voor fietsbeleid. We voeren voor alle duidelijkheid geen anti-autobeleid.

Waar nodig heropenen, verleggen en/of voorzien we trage wegen (voetwegen) van een aangepaste inrichting (bijvoorbeeld speelse elementen op schoolroutes, smalle verharding op fietsroutes, enzovoort).

We voeren het recent goedgekeurd extra fiets-hoofdstuk van het gemeentelijk mobiliteitsplan uit met vooral aandacht voor:

 • De afwerking van de fietssnelweg langs de Zenne
 • Veilige schoolomgevingen en –routes (o.a. de uitvoering van de reeds besliste herinrichting van het Molenveld in Elewijt)
 • Aandringen bij hogere overheden om de komende jaren werk te maken van:
 1. Fietstunnels op de fietssnelweg onder de Damstraat in Weerde en Brusselsesteenweg in Eppegem (Vlaanderen)
 2. Een veilig fietspad van Zemst naar Mechelen (Vlaanderen, Mechelen)
 3. Een veilig fietspad langs de Brusselsesteenweg in Eppegem (Vlaanderen)
 4. Een veilig fietspad achter de vangrail langs de Robert Schumanlaan tussen Weerde en Hofstade (Vlaanderen)
 5. Een ecoduct over de E19 tussen Weerde en Hofstade (naast de spoorwegbrug). Om twee mooie natuurgebieden (de “put” van Weerde en het Vriezenbroek in Hofstade) met elkaar te verbinden voor dieren, maar ook wandelaars en fietsers (Vlaanderen)
 • Een gemeentelijke subsidie tot 2/3e van de kostprijs voor fietsenstallingen bij verenigingen (jeugdverenigingen, voetbalclubs, enzovoort).
 • “Fietsstraten” waar auto’s de fietsers niet mogen inhalen (enkel op plaatsen waar de fietser momenteel gevaar ondervindt, bijvoorbeeld in een stuk van de Vredelaan in Weerde tussen de spoorwegbruggen).
 • Een fietsparkeernorm voor nieuwe (appartements-)gebouwen. En ervoor zorgen dat die fietsen vlot bereikbaar zijn en daardoor veel gebruikt worden.
 • Meer gemeentelijke ambtenaren en leerkrachten op de fiets naar het werk (door hogere fietsvergoedingen, subsidies voor de aankoop van een fiets, enzovoort). 

 

We investeren mee in openbaar vervoer door:

 • Een alternatief te zoeken voor de afgeschafte belbus voor Zemst-Laar en Zemst-Bos.
 • Geen betalend parkeren in te voeren aan onze stations, maar wel extra overdekte fietsenstallingen. En kleine, afsluitbare (betalend) voor dure fietsen. 

Om sluipverkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van verschillende woonstraten te verhogen, breiden we de zone 30 uit. Niet op gewest- en verbindingswegen. Wel in sommige zijstraten ervan. We vragen aan onze politiezone om dat extra te controleren en te verbaliseren met hun mobiele trajectcontrole. Waar nodig en verantwoord sluiten we straten af met paaltjes voor auto’s (bijvoorbeeld op de brug over de Zenne tussen Weverstraat en Nedergemlaan, nu de fietssnelweg er langs loopt).

Waar de maximum toegelaten snelheid te veel overtreden wordt, nemen we infrastructurele maatregelen (drempels, …).

Het gemeentelijk wagenpark willen we verder verduurzamen (CNG).

We hebben extra aandacht voor dodehoekongevallen. We richten kruispunten opnieuw in (bijvoorbeeld door de verkeerslichten aan te passen) en bieden educatieve lessen aan voor alle basisscholen (elk schooljaar wordt de derde graad van alle basisscholen uitgenodigd voor een praktijkles in en rond een vrachtwagen).

We installeren in de verschillende kernen publieke laadpalen voor elektrische auto’s (maar zeker ook voor fietsen).

We zorgen voor een gemeentelijke stimulans voor wijken met eigen deelauto’s. De (eigen) auto's worden gereserveerd via een online reservatiekalender en er wordt een kilometerprijs vastgelegd.

We gaan voor drempelloze routes: voor personen met een beperking, voor bewoners van woonzorgcentra, enzovoort. Weg met onnodig diepe goten en te hoge stoepranden!

We creëren een nog beter openbaar vervoer voor deze doelgroep. In samenwerking met de Minder Mobielen Centrale [1], de Dienst Aangepast Vervoer [2] en andere partners.

We blijven controleren op fietsverlichting (en delen ook fietslichtjes uit na fuiven voor jongeren zonder fietsverlichting), snelheid, gordeldracht, alcohol en drugs in het verkeer.

We dringen aan bij de Vlaamse Overheid om trajectcontroles in te voeren op de gewestwegen (steenwegen) in onze gemeente.

Zemst moet een “slimme gemeente” (“Smart City”) worden, ook op het vlak van mobiliteit.

Enkele voorbeelden:

 • Fietsdiefstallen voorkomen: zendertjes subsidiëren die kunnen worden ingebouwd in een fiets. In de buurt van de (bestaande) ANPR-camera’s (en de nieuwe mobiele die de politie dit jaar aankoopt) staan toestellen die contact maken met het zendertje en er voor zorgen dat de fiets in kwestie wordt gefotografeerd. Ook als de fiets zich in een (bestel)wagen zou bevinden, wordt een foto van het voertuig genomen. Bij de aangifte van een diefstal kan er op die manier worden nagegaan wie er met de fiets vandoor is.
 • Een chip in het fietswiel en scanners aan de fietsenrekken houden de gegevens van de fietsers bij. Kinderen die de fiets naar school nemen, krijgen als beloning kermisjetons.
 • Dynamische verlichting langs de fietssnelweg en voetwegen waar in de donkere wintermaanden ’s morgens heel wat (school)fietsers langs komen. Ze schijnen enkel 100% als ze beweging detecteren. In het kader van onze klimaatdoelstellingen willen we trouwens op nog andere landelijke wegen waar weinig verkeer is de openbare verlichting ’s nachts dimmen.


[1] De Minder Mobielen Centrale biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs.
[2] De Dienst Aangepast Vervoer biedt aangepast vervoer aan personen met beperkte mobiliteit die geen of moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

6 kerken en 6 begraafplaatsen

Gezien de trend van steeds meer crematies en steeds minder begravingen (en de blijvende emotionele binding met de deelgemeenten), wordt het idee van de centrale begraafplaats in Weerde definitief “begraven”. Ook al betekent dat dat we extra moeten investeren op onze 6 begraafplaatsen (in wachtruimten, sanitair, enzovoort).

Ook een urnenveld moet kunnen op iedere begraafplaats (en verstrooiing op een andere plaats naar keuze, mist akkoord van de eigenaar).

Onze 6 kerken moeten langs de buitenkant bewaard blijven als ankerpunt in de kernen. Multifunctioneel gebruik ervan moedigen we aan. Er is nood aan een toekomstgericht en moedig kerkenplan dat in overleg met de parochies en de kerkgemeenschap tot stand komt. De tijd is rijp voor een grondige studie naar mogelijke herbestemmingen en nevenactiviteiten, zonder dat er van taboes sprake mag zijn.

Scholen zonder grenzen

De gemeente heeft een belangrijke rol als inrichtende macht van 3 gemeentelijke basisscholen en biedt kwaliteitsvol onderwijs aan. Dit gebeurt in nauw en regelmatig overleg met de betrokken onderwijspartners van alle scholen (dus ook de 5 niet-gemeentelijke basisscholen). We zullen niet besparen op onderwijs want het gaat over onze toekomst.

Alle Zemstse kinderen moeten een plaats vinden in een gemeentelijke basisschool indien de ouders dat wensen, ook al houdt dat in dat we desnoods moeten bijbouwen. Met het oog op de kwaliteit moet het aantal leerlingen per klas immers beperkt blijven. Eventuele bijkomende schoolgebouwen moeten multifunctioneel zijn zodat voor en na school, en indien het leerlingenaanbod op termijn terug zou dalen, een andere functie mogelijk blijft.

Waar we kunnen, moeten we ook niet-gemeentelijke basisscholen maximaal ondersteunen (zoals nu met fietsenstallingen en veilige schoolomgevingen bijvoorbeeld).

De gemeente wil een (digitaal) inschrijvingsbeleid organiseren voor de 8 basisscholen samen. Gedaan met onnodig kamperen bij de inschrijvingen en een zekere plaats voor elk Zemsts kind. 

Wij blijven voor verkeersveilige schoolomgevingen en –routes gaan. Met het STOP-principe voorop: zowel infrastructureel als sensibiliserend het autogebruik ontmoedigen en ouders overtuigen om meer met de fiets met hun kinderen naar school te komen. Meer controles en boetes tegen foutparkeren en tegen misbruik van de schoolstraten.

De gemeente en politie ondersteunen daarnaast verkeers- en mobiliteitseducatie op school maximaal. 

Ochtend- en avondtoezicht worden in de gemeentelijke basisscholen al enkele jaren op een kwalitatievere manier georganiseerd (met verhoogde aandacht voor kansengroepen wordt gewerkt aan huiswerkbegeleiding, lees- en bewegingsprojecten, enzovoort).

We bieden laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor ouders aan i.s.m. alle basisscholen.

Er blijft een halfjaarlijks overleg met de directies van alle onderwijsnetten in onze gemeente. Deelname aan gezamenlijke projecten zoals ons cultuuraanbod in GC De Melkerij, het “Mega”-project rond drugspreventie, de Wetenschapstruck, enzovoort worden door de gemeente georganiseerd voor alle Zemstse scholen.

We blijven de afdeling in De Regenboog in Elewijt van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans financieel en structureel ondersteunen.

Wij behartigen het welzijn van alle Zemstenaars

We streven naar ‘sociale insluiting’. Uitsluiting leidt tot vereenzaming, armoede en gezondheidsproblemen – en andersom! Wie uit de boot valt, om eender welke reden, kan rekenen op hulp en begeleiding – laagdrempelig en met minimale wachtlijsten. 

We brengen een “welzijnsgids” uit met een overzicht van de mogelijkheden die we binnen onze gemeente bieden.

We sporen armoede en vereenzaming actiever op.

We zetten in op een intensievere begeleiding van gezinnen of jongeren die het moeilijk hebben. We hebben daarvoor al recent een maatschappelijk werker aangesteld die uitsluitend actieve gezinsbegeleiding voor zich neemt. Ook bij de politiezone KASTZE wordt volop ingezet op de uitbouw van een “sociaal team”.

We blijven ons inzetten om mensen te laten opstappen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt via arbeidstrajectbegeleiding.

We willen de onthaalouders blijven ondersteunen en indien de vraag naar kinderopvang stijgt, nieuwe initiatieven faciliteren, eventueel zelfs op gemeentelijke grond.

We willen het laagdrempelige “Huis van het Kind” blijven ondersteunen en waar nodig uitbreiden, zoals het “Kinderwenshuis” [1].

Aandacht voor de noden van personen met beperkingen moet bestaan binnen elk beleidsdomein.

In dit kader willen we een initiatief uitwerken voor dagopvang/-activiteit voor personen met een beperking.

In samenwerking met de seniorenadviesraad wordt een nieuw seniorenbeleidsplan uitgewerkt. We willen vrijetijdsbesteding voor senioren blijven ondersteunen (bijvoorbeeld computercursussen) en de seniorenadviesraad stimuleren tot het zelf organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld dansnamiddagen).

We gaan voor een beleid waarbij senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We ondersteunen mantelzorg, digitalisering van noodhulpsystemen, en thuisdiensten (bijvoorbeeld maaltijden, poetshulp, boodschappendienst, klusjesdienst, minder mobielen centrale, enzovoort).

De goed werkende Minder Mobielen Centrale blijven we ondersteunen. Via een systeem van taxi -cheques of op een andere manier zouden we daarnaast minder mobiele Zemstenaren de kans kunnen geven om zich doorheen onze gemeente te verplaatsen (bijvoorbeeld vanuit Zemst-Bos en Zemst-Laar als alternatief voor de afgeschafte belbus).

Als thuis blijven wonen echt niet meer kan, biedt de gemeente betaalbare serviceflats en een woonzorgcentrum. Er wordt hierbij een voorrangsregel voor Zemstenaren gehanteerd.

We zetten ons in om in elke deelgemeente seniorenflats te voorzien of te faciliteren.

[1] Koppels kunnen bij het Kinderwenshuis terecht voor psychologische begeleiding als ze moeilijkheden ondervinden bij het krijgen van een kind.

De jeugd van tegenwoordig

We verhogen de subsidie voor jeugdinfrastructuur. Met extra aandacht voor brandveiligheid, i.s.m. de brandweer.

We zetten in op de professionalisering en betere ondersteuning van onze drie jeugdclubs. We vragen een Vlaamse projectsubsidie van 4 jaar voor extra personeel en werkingsbudget.

We gaan voor het label 'kindvriendelijke  gemeente'.

Een uitgekiend, avontuurlijk speelbeleid en speelweefsel past in ons nieuw beleid van ruimtelijke ordening. Terug spelen op straat en gemeenschappelijke pleintjes en speelbossen wordt aangemoedigd. We willen daarvoor samenwerken met e vzw “Kind en samenleving”.

We maken van alle dagen een “buitenspeeldag”.

We hebben in ons mobiliteitsbeleid extra aandacht voor jonge fietsers en veilige schoolroutes.

We blazen onze jeugdraad nieuw leven in. Minder formeel en met een agenda die hen echt interesseert.

Onze speelpleinwerking loopt goed. We zetten dan ook graag nog meer in op inclusie, stagebegeleiding, een goede voorbereiding en een eigen materiaalkot.

We bieden extra jeugdvorming aan rond EHBO, fuifcoachopleiding, brandbestrijding, enzovoort.

We zorgen voor studeerfaciliteiten in onze bibliotheek, kerken, enzovoort. 

We verdubbelen het investeringsbudget voor verenigingen.

Steeds meer verenigingen tellen meer leden en/of hebben nood aan extra infrastructuur. We hebben weet van concrete plannen bij chiro Eppegem, chiro Hofstade, wipschieters Elewijt, KFC Eppegem, voetbal Elewijt, enzovoort. We verdubbelen dan ook de subsidielimiet voor verenigingen met duurzame (ver)bouwplannen.

Dit moet ingebed worden in een duidelijke beleidsvisie op sport en cultuur, met aandacht voor grote en kleine verenigingen maar elk met hun eigen rol. 

Sportief Zemst

We ondersteunen de lokale (brede) sportbeoefening, zowel individueel als in ploeg, zowel competitief als recreatief.

De laatste jaren is er erg veel geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Dat beleid houden we aan en we verhogen het budget waar nodig.

Door het terugbetalen van opleidingscursussen willen we sportverenigingen stimuleren tot extra kwaliteit met een bijzonder accent op hun jeugdsportwerking. We stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.

Zemstse sportverenigingen moeten blijvend voorrang krijgen in de Zemstse sporthallen. Tegelijkertijd moeten ze er, zeker met hun jeugdploegen, tegen verminderde tarieven kunnen gebruik van maken.

De gemeente heeft een eigen extra sportaanbod voor senioren (sportweek) en personen met een beperking (sportdag).

De onderhoudssubsidies voor sportterreinen worden geëvalueerd.

Sportieve topevenementen (nationale of internationale) zijn welkom in Zemst. Zo willen we o.a. het veldrijden terug naar het Domein Sport Vlaanderen in Hofstade halen.

Een mondiaal lokaal beleid op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Het gemeentebestuur heeft in 2016 de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’ ondertekend waarmee ze werk wil maken van zeventien duurzame doelstellingen tegen 2030, de SDGs (Sustainable Development Goals) of de ‘Agenda 2030’. De doelstellingen hebben het potentieel om armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden op een structurele en omvattende manier.

We nemen ze dan ook graag op in het volgende beleidsplan 2019-2024 en we steunen het memorandum dat de GROZ (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst) daarrond schreef voor de volle 100%.

Uit in Zemst

Door de vele culturele verenigingen in onze zes kernen en de recente aanwezigheid van Gemeenschapscentrum De Melkerij kent Zemst een bloeiend cultureel verenigingsleven dat gedragen wordt door talloze vrijwilligers.

Socio-culturele verenigingen moeten blijvend worden ondersteund. Elke vereniging moet kunnen beschikken over logistieke ondersteuning en goedkope infrastructuur (zalen, repetitie- en opslagruimte). Zowel private als gemeentelijke gebouwen kunnen daarvoor dienen. Recente investeringen zoals de polyvalente zaal in basisschool De Regenboog in Elewijt en de renovatie van de parochiezaal in Eppegem zijn daar goede voorbeelden van.

Ook individuele kunstenaars en artiesten moeten een “podium” krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door hen te laten optreden op Pleinpop, via de kunstenaarsroute, organisaties als Talent in Zemst, en tentoonstellingsruimte in de gemeentelijke zaken.

Het nieuwe Gemeenschapscentrum De Melkerij heeft positieve gevolgen op het vlak van cultuur. Er is een stijgend bezoekersaantal bij de gemeentelijke Cultuurvonken, met een aanvullend aanbod op de omliggende grotere cultuurcentra.

We willen De Melkerij verder uitbouwen zowel infrastructureel als programmatorisch.

De dubbele functie van de Melkerij (recreatie, cultuur, gemeenschapsvoorziening en  tentoonstellingsruimte enerzijds, en drank- en eetgelegenheid, vergader- en congresruimte anderzijds) is nodig om een balans te vinden tussen kosten en baten. Het aantrekken van commerciële activiteiten zoals horeca, seminaries en evenementen kunnen het kostenplaatje mee in evenwicht houden.

We gaan voor meer wederzijdse promotie van de gemeentelijke en andere activiteiten in De Melkerij.

Wist-je-dat…

… eender welke Zemstse inwoner of vereniging De Melkerij kan huren? Neem indien interesse contact op via www.gcdemelkerij.be

 

De gemeente heeft ook buiten De Melkerij een eigen aanbod (bijvoorbeeld Pleinpop, openluchtfilms “Zemst onder de sterren”, optredens voor senioren, enzovoort).

De voorbije jaren werd er vanuit de cultuurdienst veel aandacht besteed aan samenwerking met vrijwilligers. Deze inspanningen hebben gezorgd voor een wederzijdse vertrouwensrelatie. Voor heel wat projecten kan de cultuurdienst een beroep doen op de deskundigheid en medewerking van de verenigingen. 

De Semse blijft onze bevoorrechte partner op het vlak van erfgoed (stamboomonderzoek, Erfgoeddag, enzovoort).

De organisatie van evenementen zoals de Kerstmarkt, Pinksterjaarmarkt, Soirée Tropicale, Bierfeesten,  Zemst For life, dansnamiddagen, enzovoort laat de gemeente (best) over aan verenigingen en vrijwilligers. Ze faciliteert waar nodig.

Duurzaam Zemst

Respect voor de natuur en het landschap zijn de leidraad voor de verdere ontwikkeling van de klimaatdoelstellingen. We gaan voor een groen, ecologisch en duurzaam Zemst.

Het milieubeleidsplan en burgemeestersconvenant zijn de kapstokken waaraan we dit beleid willen ophangen.

We hebben de afgelopen jaren veel natuurgebieden gekocht. Natuurpunt helpt ons goed bij het onderhoud en beheer ervan. We zijn er echter van overtuigd dat nog meer Zemstenaren hiervan moeten kunnen genieten. Al wandelend, fietsend of paardrijdend, op de paadjes, zonder afval achter te laten. Het Wormelaarbos en Domein Sport Vlaanderen zijn daar goede voorbeelden van.

We behouden de “corridorgedachte” [1] en promoten de biodiversiteit in combinatie met onderhoudsvriendelijke, seizoensgebonden aanplantingen (bijvoorbeeld klaverenvelden, klaprozenvelden, paasbloemen in gemeentelijke groenperken, enzovoort).
[1] Een corridor is een verbinding tussen natuurgebieden om het migreren van dieren en planten mogelijk te maken.

 

Wist-je-dat…

… we met onze recentste gratis bloemenactie 25% van alle gezinnen bereikt hebben?

 

Het nieuwe bestuur kan naar het voorbeeld  van het project ORIOM (regio Mechelen) en het project Woluwebekken een ambitieus project “ORIZ” (werktitel - open ruimte in Zemst) opstarten.

De globale doelstelling van dergelijk project in samenwerking met allerhande actoren zoals de VLM en de VMM, is het behoud en de versterking van de open ruimte en de natuurgebieden in Zemst op en rond onze voornaamste rivieren de Zenne en de Barebeek en zijrivieren. De Zenne en de Barebeek vormen, samen met al hun zijrivieren, een groen-blauw netwerk in de gemeente dat als basis dient voor het verbinden van de waardevolle open plekken.  Naast propere en klimaatbestendige waterlopen zijn natuurlijke oevers en bermen, ecologische graslanden en perceelsranden belangrijke elementen in deze groene dooradering. Samen met de kleine landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten  dienen ze als verbinding van de waardevolle groene ruimten.  Heel wat terreinen, zowel openbaar en privé-eigendom, kunnen in zulk project ecologischer worden ingericht en beheerd, met speciale aandacht voor de lokale fauna en flora.

Bij het uitreiken van milieuvergunningen aan bedrijven houden we rekening met de natuureffecten.

Via jaarlijkse acties blijven we het aanplanten van streekgebonden hoogstamfruitbomen stimuleren. Ook de subsidies voor bijvoorbeeld zwaluwnestjes  en de kippenactie blijven behouden.

Wat energie betreft, blijven we gaan we voor efficiëntie in de gemeentelijke gebouwen. De door Eandis uitgevoerde energieaudits worden uitgevoerd om alle gebouwen energiezuinig te maken).De duurzaamheidsambtenaar heeft  een belangrijke rol in de participatieve aanpak en in het monitoren van het energieplan.

We kiezen waar mogelijk voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

We gaan voor waterbesparende maatregelen en rationele verlichting (onder meer door de uitvoering van het “Masterplan Openbare Verlichting” dat net is goedgekeurd, met meer energiezuinige lampen en/of een energiezuiniger brandregime). 

De implementering van nieuwe energievormen worden onderzocht (waterkracht, windmolens, enzovoort).

We willen de uitstoot van CO2 op ons grondgebied drastisch verlagen.

Het gebruik van regenwater moet verder gestimuleerd worden.

Voor het uitvoeren van energiescans worden nieuwste technieken opgevolgd.

Op het vlak van riolering is Zemst, met 98% van alle woningen die aangesloten zijn , één van de beste leerlingen in Vlaanderen. Een volgende stap is het scheiden van de rioleringsnetten (tussen regen- en afvalwater) in nog meer straten. We willen mensen ook stimuleren om de straatkolken niet langer als afvalputje te beschouwen.

 

Wist-je-dat…

…50% van de financiële opbrengst van het lagere energiefactuur in gemeentelijke schoolgebouwen naar extra didactisch materiaal voor de scholen gaat?

 

We blijven werken met originele sensibiliserende acties zoals “Save@work” voor gemeentepersoneel, een (ver)bouwmarkt met lokale aannemers i.s.m. buurgemeenten, samenaankoop van zonnepanelen, enzovoort.

Bij de aanleg van het openbaar domein moet waar nodig ook groen aangeplant worden. Een onderhoudsvriendelijke groenaanleg (en dus duurzaam en goedkoper) dragen we hoog in het vaandel.

Naar een participatiebeleidsplan

We zetten nog meer in op participatie en crowdfunding. Zoals bijvoorbeeld met de recente burgercoöperatie waarbij op 50 daken (van scholen, Curlinghal in Elewijt, enzovoort) zonnepanelen worden gelegd met mede-investering door inwoners, die een vast rendement van 2 tot 3 procent krijgen.

In het begin van de volgende beleidsperiode willen we een participatiebeleidsplan opmaken waarbij o.a. op een soepele manier de mogelijkheid wordt gecreëerd voor burgers om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. In dit beleidsplan wordt ook rekening gehouden met meer en betere  inspraakvergaderingen.

We creëren een nieuw budget waarmee elk jaar een andere deelgemeente of gehucht een evenement mag organiseren waarop ze alle Zemstenaren uitnodigen om hun typische lokale troeven voor te stellen.

De afvalberg moet omlaag

Het principe “de vervuiler betaalt” blijft gelden in het afvalbeleid, dat er op gericht is om de hoeveelheid restafval verder naar omlaag te halen.

Het terugdringen van het sluikstorten moet eveneens  een absolute prioriteit zijn. Dat kan door sensibilisatie (zoals opruimacties), maar ook met camera’s om sluikstorters te beboeten. Het opruimen van sluikstorten kost immers handenvol geld.

Van onze afvalintercommunale INCOVO wordt verwacht dat ze de kosten beheerst (en die ook correct door rekent), maar ook participeert met innovatieve projecten (zoals de ophaling op afroep van Best-zakken/dozen, de inzameling van asbest, de geleidelijke uitrol van ondergrondse glascontainers.

We zijn voor de verruimde blauwe zak waar voortaan alle plastic afval in mag (dus ook botervlootjes en zo), maar helaas heeft onze gemeente geen bevoegdheid om dat zelf te beslissen en moet ze lobbyen bij de Vlaamse overheid.

We koesteren onze boeren

Ze zijn steeds met minder, onze boeren. Terwijl  de oppervlakte landbouwgrond aanzienlijk blijft. We moeten hen dan ook blijvend ondersteunen. CD&V Zemst wil via een duurzaam beleid het voortbestaan van de landbouw in Zemst mee waarborgen en de duurzame landbouw in Zemst ondersteunen en de continuïteit en bedrijfszekerheid van landbouwbedrijven verzekeren.

En wel op volgende manieren:

 • Als gemeente stellen we ons op als een landbouwgezinde verpachter;
 • De landbouwraad en de GECORO (met afvaardiging van de landbouwsector) worden als een partner aanzien bij ruimtelijke planningsprocessen;
 • We denken vanuit behoud van open ruimte en behoud van landbouwgrond in deze open ruimte;
 • We benutten kansen die voor meer verbondenheid zorgen tussen de landbouw en de medeburgers;
 • We sensibiliseren de eigen bevolking en jeugd voor landbouw (via landschapsgidsen en bedrijfsbezoeken).
 • We erkennen de landbouwsector in haar primaire rol als voedselproducent, maar we vergoeden daarnaast haar rol als beheerder van het landschap op een correcte manier;
 • We zetten in op stimulerende maatregelen om duurzaam bodemgebruik te belonen;
 • We streven waar mogelijk naar een afname van de verharde oppervlakte;
 • We blijven ver weg  van conflicten tussen landbouw en natuur;
 • We subsidiëren aankoop en/of beheer van landbouwgronden;
 • We promoten het gebruik van hernieuwbare energie door landbouwers;
 • Wespelen in op diversiteit en nieuwe tendensen in de landbouw (bijvoorbeeld kleinschalige landbouw, biolandbouw, plukboerderijen, thuisverkoop, landschapstoerisme, plattelandsbeleving, enzovoort);
 • We moedigen de korte keten aan;
 • We voeren  een trage wegen- en fietsbeleid met respect voor de landbouw;
 • We creëren buurttuintjes op verwaarloosde weiden en percelen voor de inwoners.

Dierenwelzijn

Dank zij de doorgedreven inspanningen van het gemeentebestuur kwam er vorig jaar en dit jaar een heropstart van het dierenasiel aan de Erasmuslaan. Dit draait ondertussen op volle toeren. Dierenwelzijn is voor CD&V Zemst ook de komende jaren geen holle slogan maar een belangrijk issue!

Zo gaan we onder meer ook nog voor een heraanbesteding van het zwerfkattenbeleid en voor een tweede en derde hondenlosloopweide in Hofstade (Domein Sport Vlaanderen) en Eppegem (Dorent).

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.